NEW ARTICLES

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε τους όρους & προϋποθέσεις για τον διαγωνισμό.

1. Στοιχεία Διοργανώτριας εταιρίας.

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία 24 MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λ Συγγρού αρ. 162-166 (εφεξής Διοργανωτές) σε συνεργασία με την εταιρεία «bwin» (εφεξής «Συνεργάτης»).

2. Διαγωνισμός, Διάρκεια και Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια από την στιγμή της ανακοίνωσής του έως το τέλος της εκπομπής «ΓΙΟΥΡΟ QUIZ». Ο διαγωνισμός διενεργείται αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου των Διοργανωτών www.sport24.gr όπου κάθε συμμετέχων για να λάβει μέρος θα πρέπει να συμπληρώσει σχετική φόρμα με τα εξής στοιχεία του: 1) Όνομα, 2) Επώνυμο, 3) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail), 4) Ηλικία και 5) τηλέφωνο επικοινωνίας.

3. Το Έπαθλο

Ο ένας Τυχερός – Νικητής («ο Νικητής») της εκπομπής θα αναδεικνύεται κατόπιν τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης στο τέλος της εκπομπής.

Οι πέντε πρώτοι κάθε εκπομπής κερδίζουν το δικαίωμα συμμετοχής στον μεγάλο τελικό της 9ης Ιουλίου. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων έχει κερδίσει και σε προηγούμενο quiz την συμμετοχή του στον τελικό, τη θέση του παίρνει ο αμέσως επόμενος στη βαθμολογία.

4. Ενημέρωση Νικητών του Διαγωνισμού

Οι Διοργανωτές θα ενημερώσουν τον Νικητή τηλεφωνικά, στο νούμερο του τηλεφώνου επικοινωνίας που θα έχει δηλωθεί από αυτόν ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα έχει καταχωρίσει κατά την δήλωση συμμετοχής του στον διαγωνισμό.

Ο Νικητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την πρόθεσή του για την παραλαβή του Επάθλου με τον τρόπο που θα του ζητηθεί άμεσα. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιώσει την πρόθεσή του, τότε το δικαίωμα θα μεταφέρεται στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ.

Οι Διοργανωτές δεν θα φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη επιβεβαίωσης από τον εκάστοτε νικητή, ακόμα και αν η αιτία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία.

Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Διοργανωτές σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι συμμετέχοντες είναι εσφαλμένα (π.χ. εσφαλμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e mail και εκ του λόγου αυτού δεν είναι έγκαιρη ή δυνατή η ενημέρωση του νικητή για το Έπαθλο).

5. Δικαίωμα Συμμετοχής - Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Α) Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 21o έτος της ηλικίας τους. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

Β) Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία των Διοργανωτών, του Συνεργάτη, οι συγγενείς τους (Α΄ και Β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι αυτών.

6. Παράδοση Επάθλου

Ο κάθε Νικητής/Νικήτρια θα πρέπει να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία του με κάθε πρόσφορο τρόπο όταν ζητηθεί (προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή άλλου ισότιμου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία του π.χ. διαβατήριο), για να γίνει ομαλά η ταυτοποίηση και παράδοση του επάθλου. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για όποια αδυναμία, που ενδεχομένως παρουσιαστεί, του Νικητή να αποδείξει την ταυτοπροσωπία του, με συνέπεια να καταστεί αδύνατη η παράδοση του Επάθλου.

Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι κάποιος εκ των Νικητών δήλωσε ψευδή ηλικία και δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, θα αποκλείεται αυτόματα και το έπαθλο θα παραδίδεται σε επόμενο επιλαχόντα.

Το ως άνω Έπαθλο δεν εξαργυρώνεται, ούτε είναι δυνατή η λήψη του σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης. Η ως άνω συμμετοχή είναι προσωπική και το Έπαθλο δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με άλλο προϊόν, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.

7. Ευθύνη Συμμετέχοντα

Εάν ο συμμετέχων στον Διαγωνισμό χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες, ελλιπείς ή παραπλανητικές, οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντος θεωρείται ο ίδιος.

Ο κάθε Νικητής επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα μεταφοράς του στην περίπτωση που θα πρέπει να μεταβεί σε συγκεκριμένο τόπο για να παραλάβει το Έπαθλο.

8. Ευθύνη Διοργανωτών

Οι Διοργανωτές δεν θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη επιβεβαίωσης της παραλαβής του Επάθλου από τον νικητή, ακόμα και αν η αιτία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία.

Οι Διοργανωτές δεν θα υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και κάθε Νικητή πέραν της διενέργειας του Διαγωνισμού, της ανάδειξης του Νικητή και της απόδοσης του Επάθλου σε αυτόν.

Οι Διοργανωτές δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Νικητή για οποιαδήποτε τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη λόγω ή εξ αφορμής της συμμετοχής στο παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας αυτών, δεδομένου ότι οι τελευταίοι αποδέχονται ότι μεταβαίνουν στον τόπο παραλαβής του Επάθλου, εφόσον διαμένουν εντός των ορίων του νομού Αττικής, με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Στις λοιπές περιπτώσεις το Έπαθλο θα αποστέλλεται με έξοδα των Διοργανωτών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον Νικητή.

Ο Νικητής υποχρεούνται να συμπεριφερθεί εντός του πλαισίου που επιβάλλουν ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, ευθύνεται δε αποκλειστικά ο ίδιος για κάθε παράνομη ή αδικοπρακτική συμπεριφορά του. Ο Νικητής είναι απολύτως και αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των παρόντων όρων, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του, για το σύμφωνα με την παρούσα προσφερόμενο Έπαθλο.

9. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλουν μονομερώς, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, να αλλάξουν το Έπαθλο ή να ματαιώσουν ή αναβάλλουν το Διαγωνισμό, οποτεδήποτε, μέχρι την έναρξη της εκπομπής, μετά από προηγούμενη ανακοίνωση στο www.sport24.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Οι Διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τους Διοργανωτές αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της διοργάνωσης του Διαγωνισμού και απονομής του Επάθλου. Οι Διοργανωτές λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων από απώλεια, διαρροή κλπ. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο (άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997 ως τροποποιημένος ισχύει), επικοινωνώντας με τους Διοργανωτές στο email [email protected]

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, με εξαίρεση αυτά των νικητών τα οποία θα τηρούνται και θα γίνεται χρήση τους κατά τα ανωτέρω, θα διαγράφονται οριστικά και αμετάκλητα μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού, την ανάδειξη του Νικητή και την παράδοση του Επάθλου σε αυτόν, εκτός εάν ο συμμετέχων (Νικητής ή μη) έχει συγκατατεθεί στη χρήση των προσωπικών του δεδομένων χάριν της διενέργειας μελλοντικών προωθητικών ενεργειών.

11. Αποδοχή των όρων. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε Συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά των Διοργανωτών. Οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό, εφόσον δεν δύναται να λυθεί με φιλικό τρόπο στο πλαίσιο της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, θα υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών και θα εκδικάζεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

12. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στους Διοργανωτές, στο e-mail: [email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ