ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Γήπεδο Παναθηναϊκού: Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τα 115 εκατ. ευρώ για τον Βοτανικό

Γήπεδο Παναθηναϊκού: Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τα 115 εκατ. ευρώ για τον Βοτανικό
INTIME

Κι επίσημα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού, μετά την έγκριση του αιτήματος από το Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία "ανέβηκε" ήδη στη "Διαύγεια".

Τη Δευτέρα (28/02) το Υπουργείο Ανάπτυξης κι Επενδύσεων με την υπογραφή του υφυπουργού κ. Ιωάννη Τσακίρη, ενέκρινε και τυπικά την ένταξη της κατασκευής του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Έργο που θα έχει συνολικό κόστος 115.000.000 ευρώ και είναι ο πλέον σημαντικός "πυλώνας" στο πρότζεκτ της "Διπλής Ανάπλασης" στην περιοχή του Βοτανικού και της Λ. Αλεξάνδρας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Το ΥΠ.ΑΝ. έκανε αποδεκτό το αίτημα που είχαν καταθέσει προ εβδομάδων οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κι ανέβασε μάλιστα τη σχετική έγκριση στη "Διαύγεια" μαζί με τις κείμενες διατάξεις, ενώ αναφέρει και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν μέχρι την εκταμίευση των χρημάτων για την εκτέλεση του έργου.

Αναλυτικά η απόφαση έγκρισης, όπως δημοσιοποιήθηκε στη «Διαύγεια», με αριθμό απόφασης 324:

"Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :

1. Τις διατάξεις, α) της νομοθεσίας που διέπει τις Δημόσιες Επενδύσεις και ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2212/52 (Α266), των

Ν.Δ. 2957/54 και 4355/64 και των Β.Δ. 120/60 (Α30) και 498/60 (Α109).

β) τις διατάξεις των Ν. 2218/94, 2240/94, 2307/95, 2503/97, 2672/98, 2738/99.

γ) του Ν. 2362/95 (Α 247) ‘Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις’.

δ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154), όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).

ε) του ν. 4622/2019 ‘Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης’ (Α΄133). στ) του άρθρου 90 του ‘Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα’, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98 σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133)).

ζ) του άρθρου 80 του Νόμου 4270/2014 "Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις "(ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014).

η) του Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192/13-12-2017) "Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης".

θ) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20/27-1-2015) άρθρο 2 "Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού".

ι) του Π.Δ 81/2019 (ΦΕΚ Α΄ 119/08-07-2019) "...Μετονομασία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων...".

ια) του Π.Δ 83/2019 (ΦΕΚ Α/121/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιβ) την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αρ.51875/07.05.2021 (ΦΕΚ 1867/Β/07.05.2021) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

2. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022.

3. Την απόφαση με αριθμό ΧΔ 9035/30-7-73 "Περί γενικών διατάξεων που αναφέρονται στην εκτέλεση, χρηματοδότηση κ.λπ. έργων και μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων".

4. Την πρόταση του φορέα που υποβλήθηκε με το ΑΠ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/13738/350/24.02.2022 (e pde 878)

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΕ 075 του έργου με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία όπως περιγράφονται στον "πίνακα" της απόφασης αυτής.

2.Με ευθύνη του Φορέα Χρηματοδότησης, από το ενάριθμο 2022ΣΕ07500001 δεν δύνανται να αναληφθούν νομικές δεσμεύσεις ή/ και να πραγματοποιηθούν πληρωμές, μέχρι α) την έκδοση από την Ε.Ε. εγκριτικής απόφασης αναφορικά με τη συμβατότητα της εν λόγω χρηματοδότησης με το άρθρο 107 της Σ.Λ.Ε.Ε., και β) την ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025

3. Οι εγκρίσεις αυτές θα περιληφθούν στην τροποποίηση 00 της ΣΑΕ 075 οπότε παύει να ισχύει η παρούσα απόφαση.

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση μπορεί από την υπογραφή της να εκτελεί πληρωμές μέχρι του ύψους των πιστώσεων που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση για τα παρακάτω έργα».


Κωδικός Έργου: 2022ΣΕ07500001

Ονομασία: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ

Προϋπολογισμός: 115.000.000,00 ευρώ".

Δείτε σε VIDEO την αυτοψία του SPORT24 στον Βοτανικό:

TAGS ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ STOIXIMAN SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ