ΑΕΚ

ΑΕΚ: Αυτή είναι η άδεια για την OPAP Arena, 31.100 το ανώτατο όριο καθήμενων θεατών

Το νέο γήπεδο της ΑΕΚ
Το νέο γήπεδο της ΑΕΚ IN TIME SPORTS

Η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε στην ΑΕΚ για την OPAP Arena δημοσιοποιήθηκε στη Διαύγεια, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η χωρητικότητα των θεατών που προβλέπονται να είναι 31.100.

Η ΑΕΚ επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια και μπαίνει στην OPAP Arena, καθώς εκδόθηκε η προσωρινή άδεια από την Περιφέρεια Αττικής για τη χρήση του γηπέδου.

Τα σχετικά έγγραφα ανέβηκαν στη Διαύγεια, όπως προβλέπεται σε κάθε συγκεκριμένη απόφαση, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι το ανώτατο όριο καθήμενων θεατών είναι 31.100. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά τις 32 χιλιάδες με τις σουίτες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η άδεια που έχει χορηγηθεί κατά πλειοψηφία έχει διάρκεια αποκλειστικά για έξι μήνες από τη στιγμή που αναρτήθηκε στη Διαύγεια και η ΑΕΚ καλείται να κάνει και κάποιες τροποποιήσεις σε θέματα που έχουν ζητηθεί από την περιφέρεια καθώς θα υπάρξει επανέλεγχος.

Απαράβατος όρος για τη χρήση του γηπέδου από την ΑΕΚ είναι να μην φιλοξενούν οπαδοί άλλης ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Θέμα: "Χορήγηση Προσωρινής Αδείας Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης Ομάδας Γ2 στο "Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού". στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Αττικής".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπ’ όψιν :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ.1 περ. ιγ. του Ν. 3852-2010 (ΦΕΚ 87-Α-07.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" και ειδικότερα των άρθρων 159 και 242, όπως ισχύουν.

2. Την με αρ. πρ. 37419-13479 (ΦΕΚ 1661-Β-11.05.2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: "Έγκριση της 121-2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής".

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690-09.03.99 (ΦΕΚ 45-Α-1999) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις".

4. Την υπ. αριθμ. 843709/06.09.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 827/Υ.Ο.Δ.Δ./12.09.2022) αναφορικά με την "Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σεΑντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής".

5. Τις διατάξεις του Ν. 2725-1999 (ΦΕΚ 121-Α-1999 περί "Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού Αθλητισμού και άλλων διατάξεων", όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4479-2017 σχετικά με τις "Τροποποιήσεις του Ν. 2725-1999 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 94-Α-29.06.2017) και ειδικότερα τα άρθρα 56Α, 56Β και 56Γ, που χορηγούν αρμοδιότητες στους Περιφερειάρχες για θέματα αθλητισμού, όπως ισχύουν.

7. Την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ ΑΕ/408113/21902/2725/603/04.10.2017 (ΦΕΚ 3568_Β/10.10.2017), Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-Πολιτισμού και Αθλητισμού περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του Ν.2725/1999 "Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις" (Α’121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5του Ν4479/2017 (Α΄94).

8. Το άρθρο 15 του Ν. 4726-2020 "Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 181-Α-18.09.2020).

9. Τον Ν. 4908-2022, (ΦΕΚ 52/τ_Β/11.03.2022 "Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, και άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας" και ιδιαίτερα το άρθρο 4.

10. Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209, τα_Α/21.09.2011) περί "Περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" και ιδιαίτερα το άρθρο 2 περί Κοινής διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α.

11. Τις διατάξεις του Ν. 4178-2013 αναφορικά με την "Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησηςΠεριβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 174-Α-08.08.2013), όπως ισχύουν.

Το νέο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια | 26 Σεπτεμβρίου 2022
Το νέο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια | 26 Σεπτεμβρίου 2022 IN TIME SPORTS


12. Τις διατάξεις του Ν.4277/2014 "Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες διατάξεις.". (ΦΕΚ 156 τΑ/01-08-2014) και ιδιαίτερα το άρθρο 42 περί "Κανονιστικού Πλαισίου − Σχεδιασμός και Πολεοδομική Οργάνωση περιοχής της Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής για τη δημιουργία Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού"

13. Την με ΑΔΑ: 7ΥΕΛ4653Π8-ΘΞΩ Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με "Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το Έργο "Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής", χρονικής διάρκειας δέκα (10) ετών από την έκδοσή της (01.04.2016) εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε.

14. Την με ΑΔΑ: Ψ4ΙΔ4653Π8-Ν8Ω Απόφαση Διεύθυνσης Δασών Αθηνών με θέμα "έγκριση μελέτης με τίτλο: Τροποποίηση- επικαιροποίηση μελέτης ισοζυγίου πρασίνου του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας στα πλαίσια κατασκευής του έργου "Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής" περιφέρειας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

15. Την με αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/96130/1242/22.09.2022 Διαπιστωτική Πράξη του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί ολοκλήρωσης της "υπογειοποίησης τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και των συνοδών έργων στο Δήμο Ν. ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνας

16. Το υπ. αριθμ. 475850/09.09.2022 Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας του Θ΄ Γραφείου Πυρασφαλείας ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών ισχύος έως 09.09.27

17. Την από 20/09/2022 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Δικέφαλος 1924 Κατασκευαστική ΑΕ σύμφωνα με τη οποία το γήπεδο OPAP ARENA δεν θα φιλοξενήσει για την αγωνιστική περίοδο 2022/2023 οργανωμένους οπαδούς αντίπαλης ομάδας για τις διοργανώσεις του πρωταθλήματος της Super League και του Κυπέλλου Ελλάδας

18. Την με ΑΔΑ: ΕΠΖ17Λ7-ΠΑ7 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί "Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών.

19. Το με αρ. πρ. 1484/19.08.2022 αίτημα της ΑΕΚ 1924, σχετικά με έλεγχο της αθλητικής εγκατάστασης

20. Το από 02.09.2022 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

21. Το με αρ. πρ. 1493/08.09.2022 αίτημα της ΑΕΚ 1924, σχετικά με επανέλεγχο της αθλητικής εγκατάστασης.

22. Το από 21.09.2022 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

23. Την υπ. αριθμ. 918026/26.09.2022 Γνωμοδότηση Γραφείου Νομικής Υποστήριξης, περί "Αρμοδιότητας του αρμοδίου διοικητικού οργάνου να χορηγεί άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης σύμφωνα με το Ν. 2725/99, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη χορήγηση Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης υπαγομένης στην Ομάδα Γ2, στο Ανοικτό Γήπεδο Ποδοσφαίρου "Αγία Σοφία", που περιβάλλεται από τις οδούς Φωκών, Καππαδοκίας Αττάλειας και Πατριάρχου Κωνσταντίνου στον Δήμο Νέας. Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Η Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης, χορηγείται σε εφαρμογή του από 21/09/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, το οποίο έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 632d80ed70128e28a8defed6 στις 26/09/22 12:01 συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση κρίνεται κατάλληλη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός καθήμενων θεατών είναι 31.100 (τριανταμία χιλιάδες εκατό) άτομα.

Η χορηγηθείσα προσωρινή άδεια ισχύει αποκλειστικά για έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Πρόγραμμα "Διαύγεια" και με την προϋπόθεση ότι δεν θα φιλοξενούνται φίλαθλοι άλλων σωματείων.

Η "Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως 1924" οφείλει στο οριζόμενο χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, όπως αυτές αναφέρονται στο από 22/09/2022 Πρακτικό επανελέγχου και συγκεκριμένα:

τοποθέτηση διαχωριστικών κιγκλιδωμάτων ύψους τριών (3) μέτρων στις κερκίδες 46 και 47, διαχωριστικών κιγκλιδωμάτων ύψους κατ ελάχιστο δυόμιση (2,5) μέτρων στα όρια των κερκίδων 39 και 45 και εξωτερικά της κερκίδας 42. Επίσης το ύψος της περίφραξης του αγωνιστικού χώρου θα

πρέπει να προσαρμοστεί στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 5 παράγραφος 3 του 7ου σχετικού).

Επισημαίνεται πως για τους αγώνες επαγγελματικού αθλητισμού απαραίτητη είναι η ύπαρξη εν ισχύ Βεβαίωσης καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων και ονομαστικού εισιτηρίου της ανωτέρω αθλητικής εγκατάστασης (Φ.Ε.Κ. 1801-Β-20.08.2015 & 1802-Β-20.08.2015)

Η απόφαση της Περιφέρειας για τη χορήγηση άδειας στην ΑΕΚ
Η απόφαση της Περιφέρειας για τη χορήγηση άδειας στην ΑΕΚ PRINT SCREEN
Η απόφαση της Περιφέρειας για τη χορήγηση άδειας στην ΑΕΚ
Η απόφαση της Περιφέρειας για τη χορήγηση άδειας στην ΑΕΚ PRINT SCREEN
Η απόφαση της Περιφέρειας για τη χορήγηση άδειας στην ΑΕΚ
Η απόφαση της Περιφέρειας για τη χορήγηση άδειας στην ΑΕΚ PRINT SCREEN
TAGS ΑΕΚ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ OPAP ARENA
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ