ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Όροι & Προυποθέσεις Διαγωνισμού - Μία τηλεόραση Tesla Android TV 40''

Όροι & Προυποθέσεις Διαγωνισμού - Μία τηλεόραση Tesla Android TV 40''

Διαβάστε τους όρους & προϋποθέσεις για τον διαγωνισμό.

1. Στοιχεία Διοργανώτριας εταιρίας.

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία 24 MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λ Συγγρού αρ. 162-166 (εφεξής Διοργανώτρια).

2. Ονομασία, Διάρκεια και Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός με τίτλο «AegeanBall Festival» έχει διάρκεια από την στιγμή της ανακοίνωσής του έως και την Τετάρτη 26/6/2024. Ο διαγωνισμός διενεργείται αποκλειστικά και μόνο μέσω του λογαριασμού Instagram του διαδικτυακού τόπου της Διοργανώτριας, www.sport24.gr, όπου κάθε συμμετέχων για να λάβει μέρος θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

• Να κάνει FOLLOW το @aegeanballfestival

• Να κάνει FOLLOW την @progame.sa

• Να κάνει TAG ένα φίλο

Κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης θα αναδειχθεί ο τυχερός Νικητής του Διαγωνισμού.

3. Το Έπαθλο

Ο Τυχερός – Νικητής («ο Νικητής»), θα κερδίσει μία τηλεόραση Tesla Android TV 40''.

4. Ενημέρωση Νικητή του Διαγωνισμού

Η Διοργανώτρια θα ενημερώσει το Νικητή με μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό Instagram στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει, το αργότερο, έως τις 20:00 της ίδιας ημέρας.

Ο Νικητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτοπροσωπία του με τον τρόπο που θα του ζητηθεί, άμεσα. Σε περίπτωση που δεν την επιβεβαιώσει, τότε, το δικαίωμα συμμετοχής θα μεταφέρεται στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο Νικητής είναι εσφαλμένα και εκ του λόγου αυτού δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του Νικητή.

5. Δικαίωμα Συμμετοχής.

Α) Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

Β) Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι στην εταιρεία της Διοργανώτριας, οι συγγενείς τους (Α΄ και Β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι αυτών.

6. Παράδοση Επάθλου

Για να παραδοθεί το Έπαθλο θα πρέπει ο Νικητής να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία με κάθε πρόσφορο τρόπο στην Διοργανώτρια, όταν ζητηθεί (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του Νικητή ή άλλου ισότιμου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία του π.χ. διαβατήριο), για να γίνει ομαλά η ταυτοποίηση και η παράδοση του Επάθλου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για όποια αδυναμία, που ενδεχομένως παρουσιαστεί, του Νικητή να αποδείξει την ταυτοπροσωπία του, με συνέπεια να καταστεί αδύνατη η συμμετοχή του και η παράδοση του Επάθλου.

Η ως άνω συμμετοχή δεν εξαργυρώνεται σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή, ούτε είναι δυνατή η χρήση της σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης. Η ως άνω συμμετοχή είναι προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή της με άλλη.

7. Ευθύνη Συμμετέχοντα

Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντος θεωρείται ο ίδιος.

8. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη επιβεβαίωσης της προσέλευσης από το Νικητή εντός της ορισθείσας ως άνω προθεσμίας, ακόμα και αν η αιτία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία.

Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και κάθε Νικητή.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Νικητή, ή των διαδόχων αυτού για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη λόγω ή εξ αφορμής της συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Ο Νικητής υποχρεούται να συμπεριφερθεί στο πλαίσιο που επιβάλλει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, ευθύνεται δε αποκλειστικά ο ίδιος για κάθε παράνομη ή αδικοπρακτική συμπεριφορά.

9. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το Έπαθλο ή να ματαιώσει ή αναβάλλει τον Διαγωνισμό, οποτεδήποτε, μετά από προηγούμενη ανακοίνωση στο Instagram account του διαδικτυακού τόπου www.sport24.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της διοργάνωσης του Διαγωνισμού και απονομής του Επάθλου, σε πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (ΓΚΠΔ) και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

Ο κάθε Νικητής δηλώνει ότι συναινεί στην με οποιονδήποτε τρόπο ανάρτηση-δημοσίευση-αναπαραγωγή του ονόματός του, προς οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά: διαδικτυακό τόπο, περιοδικό, εφημερίδα, τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.α.) με το οποίο η Διοργανώτρια συνεργάζεται ή οι συνεργάτες της κατέχουν ή συνεργάζονται και παρέχουν περιεχόμενο επί τη βάσει της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή απλά κατέχουν και διαχειρίζονται, με εμπορικό σκοπό ή/και με σκοπό να αποτυπωθεί σωστά η ενέργεια στην αρθρογραφία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), δίνοντας προς τούτο την ανέκκλητη άδειά του, για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Περαιτέρω, δηλώνει, ότι σε σχέση με τα ανωτέρω δεν διατηρεί καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή των Συνεργατών της ή κατά οποιουδήποτε άλλου συνεργαζόμενου με τη Διοργανώτρια ή του Συνεργάτες αυτής, προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Η Διοργανώτρια λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων από απώλεια, διαρροή κλπ. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο (άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997 ως τροποποιημένος ισχύει), επικοινωνώντας με την Διοργανώτρια στο email: [email protected].

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, με εξαίρεση αυτά του Νικητή, τα οποία θα τηρούνται και θα γίνεται χρήση τους κατά τα ανωτέρω, θα διαγράφονται οριστικά και αμετάκλητα μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την παράδοση του Επάθλου στο Νικητή.

11. Αποδοχή των όρων. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία.

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε Συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας και του Συνεργάτη. Οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό, θα υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών και θα εκδικάζεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

12. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στην Διοργανώτρια, στο e-mail: [email protected]

TAGS ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ