SPORT24

Όροι και προυποθέσεις διαγωνισμού - 2 διπλές προσκλήσεις για το EHF European Cup Χάντμπολ: Ολυμπιακός - Βαλούρ

Όροι και προυποθέσεις διαγωνισμού - 2 διπλές προσκλήσεις για το EHF European Cup Χάντμπολ: Ολυμπιακός - Βαλούρ

Διαβάστε τους όρους & προϋποθέσεις για τον διαγωνισμό.

1. Στοιχεία Διοργανώτριας εταιρίας.

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία 24 MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λ Συγγρού αρ. 162-166 (εφεξής Διοργανώτρια) σε συνεργασία με την εταιρεία «INSTACAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Συνεργάτης).

2. Ονομασία, Διάρκεια και Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός με τίτλο «2 ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ EHF European Cup Χάντμπολ: Ολυμπιακός - Βαλούρ» έχει διάρκεια από την στιγμή της ανακοίνωσής του έως την 24/5/2024. Ο διαγωνισμός διενεργείται αποκλειστικά και μόνο μέσω του λογαριασμού Instagram του διαδικτυακού τόπου της Διοργανώτριας, www.sport24.gr, όπου κάθε συμμετέχων για να λάβει μέρος θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

• Να κάνει FOLLOW @sport24

• Να κάνει MENTION ένα φίλο του

Κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης την Τρίτη 24/05 θα αναδειχθεί ο τυχερός Νικητής του Διαγωνισμού.

3.Το Έπαθλο

Οι 2 Τυχεροί – Νικητές («οι Νικητές»), θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για τον τελικό του EHF European Cup Χάντμπολ: Ολυμπιακός - Βαλούρ που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ, το Σάββατο 25/5 στις 20:00.

4. Ενημέρωση Νικητών του Διαγωνισμού

Η Διοργανώτρια θα ενημερώσει κάθε Νικητή με μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό Instagram στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει, το αργότερο, έως τις 14:00 της ίδιας ημέρας.

Κάθε Νικητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την προσέλευσή του με τον τρόπο που θα του ζητηθεί, άμεσα. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιώσει την προσέλευσή του, τότε το έπαθλο θα παραμείνει αδιάθετο.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι Νικητές είναι εσφαλμένα και εκ του λόγου αυτού δεν είναι δυνατή η ενημέρωσή τους.

5. Δικαίωμα Συμμετοχής.

Α) Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το αυτό ισχύει και για το άτομο που θα επιλέξει ο Νικητής να τον συνοδεύσει (εφεξής «συνοδός»). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

Β) Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι στην εταιρεία της Διοργανώτριας και του Συνεργάτη, οι συγγενείς τους (Α΄ και Β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι αυτών.

6. Παράδοση Επάθλου

Κάθε Νικητής θα πρέπει να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία με κάθε πρόσφορο τρόπο στην Διοργανώτρια, όταν ζητηθεί (προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή άλλου ισότιμου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία του π.χ. διαβατήριο), για να γίνει ομαλά η ταυτοποίηση και συμμετοχή στην εκδήλωση. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για όποια αδυναμία, που ενδεχομένως παρουσιαστεί, Νικητή ή συνοδού του να αποδείξουν την ταυτοπροσωπία τους, με συνέπεια να καταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους.

Η ως άνω συμμετοχή δεν εξαργυρώνεται σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή, ούτε είναι δυνατή η χρήση της σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης. Η ως άνω συμμετοχή είναι προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή της με άλλη.

7. Ευθύνη Συμμετέχοντα

Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντος θεωρείται ο ίδιος.

Κάθε Νικητής, καθώς και το άτομο της επιλογής του που θα τον συνοδεύσει (συνοδός) στον αγώνα, επιβαρύνονται με όλα τα έξοδα μεταφοράς τους στο σημείο εκκίνησης και μετάβασης στο γήπεδο διεξαγωγής (ΣΕΦ).

8. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη επιβεβαίωσης της προσέλευσης από των Νικητών εντός της ορισθείσας ως άνω προθεσμίας, ακόμα και αν η αιτία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία.

Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και κάθε Νικητή.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Νικητών, του συνοδού του ή των διαδόχων των παραπάνω για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη λόγω ή εξ αφορμής της μετάβασης στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας αυτών, δεδομένου ότι οι παραπάνω αποδέχονται ότι συμμετέχουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη.

Οι Νικητές και οι συνοδοί τους υποχρεούνται να συμπεριφερθούν στο πλαίσιο που επιβάλλει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, ευθύνονται δε αποκλειστικά οι ίδιοι για κάθε παράνομη ή αδικοπρακτική συμπεριφορά.

9. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το Έπαθλο ή να ματαιώσει ή αναβάλλει τον Διαγωνισμό, οποτεδήποτε, μετά από προηγούμενη ανακοίνωση στο www.sport24.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της διοργάνωσης του Διαγωνισμού και απονομής του Επάθλου, σε πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (ΓΚΠΔ) και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

Κάθε Νικητής δηλώνει ότι συμμετέχει οικειοθελώς στην εκδήλωση (event) που θα λάβει χώρα, κατά τα παραπάνω, γνωρίζοντας και αποδεχόμενος πλήρως τους όρους της συμμετοχής του σε αυτό και συναινεί στην με οποιονδήποτε τρόπο ανάρτηση-δημοσίευση-αναπαραγωγή της εικόνας του, είτε αυτή περιλαμβάνεται σε φωτογραφία είτε σε video, προς οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά: διαδικτυακό τόπο, περιοδικό, εφημερίδα, τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.α.) με το οποίο η Διοργανώτρια συνεργάζεται ή οι συνεργάτες της κατέχουν ή συνεργάζονται και παρέχουν περιεχόμενο επί τη βάσει της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή απλά κατέχουν και διαχειρίζονται, με εμπορικό σκοπό ή/και με σκοπό να αποτυπωθεί σωστά η ενέργεια στην αρθρογραφία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), δίνοντας προς τούτο την ανέκκλητη άδειά του, για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Περαιτέρω, δηλώνει, ότι σε σχέση με τα ανωτέρω δεν διατηρεί καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή των Συνεργατών της ή κατά οποιουδήποτε άλλου συνεργαζόμενου με τη Διοργανώτρια προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Η Διοργανώτρια λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων από απώλεια, διαρροή κλπ. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο (άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997 ως τροποποιημένος ισχύει), επικοινωνώντας με την Διοργανώτρια στο email: [email protected].

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, με εξαίρεση αυτά των Νικητών και των συνοδών αυτών, τα οποία θα τηρούνται και θα γίνεται χρήση τους κατά τα ανωτέρω, θα διαγράφονται οριστικά και αμετάκλητα μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την παράδοση των Επάθλων στους Νικητές.

11. Αποδοχή των όρων. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία.

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε Συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. Οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό, θα υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών και θα εκδικάζεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

12. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στην Διοργανώτρια, στο e-mail: [email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ