ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Όροι & Προϋποθέσεις διαγωνισμού Nivea Men

Όροι & Προϋποθέσεις διαγωνισμού Nivea Men

Διαβάστε κατωτέρω τους όρους & τις προϋποθέσεις για τον διαγωνισμό

1. Στοιχεία Διοργανώτριας εταιρίας.

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία 24 MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λ Συγγρού αρ. 162-166 (εφεξής « Διοργανωτές») σε συνεργασία με την Beiersdorf Hellas (εφεξής « Συνεργάτης»).

2. Διάρκεια και Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια από την στιγμή της ανακοίνωσής του, την 17/12/2019 έως και την 01/02/2019. Ο διαγωνισμός διενεργείται αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου των Διοργανωτών, www.sport24.gr όπου κάθε συμμετέχων για να λάβει μέρος θα πρέπει να συμπληρώσει σχετική φόρμα με τα εξής στοιχεία του: 1) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) και 2) Νούμερο Κινητού Τηλεφώνου.

3. Το Έπαθλο

Οι Τυχεροί – Νικητές/τριες («οι Νικητές»), θα κερδίσουν πέντε (5) ολοκληρωμένα σετ περιποίησης NIVEA MEN (ένα για κάθε έναν νικητή/τρια)

4. Ενημέρωση Νικητών του Διαγωνισμού

Κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης η οποία θα λάβει χώρα στη λήξη του Διαγωνισμού, θα αναδεχθούν οι πέντε (5) τυχεροί νικητές του Διαγωνισμού. Οι Διοργανωτές θα ενημερώσουν τους νικητές τηλεφωνικά, στο νούμερο κινητού που θα έχει δηλωθεί από αυτούς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία θα έχουν καταχωρίσει κατά την δήλωση συμμετοχής τους στον διαγωνισμό.

Οι Νικητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την προσέλευσή τους για την παραλαβή του Επάθλου, με τον τρόπο που θα τους ζητηθεί (τηλεφωνικώς ή μέσω e mail), άμεσα. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιώσουν την προσέλευσή τους, τότε η παράδοση του Επάθλου θα μεταφέρεται στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ.

Οι Διοργανωτές δεν θα φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης του νικητή, ακόμα και αν η αιτία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία.

Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Διοργανωτές σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι νικητές είναι εσφαλμένα (π.χ. εσφαλμένο τηλεφωνικό νούμερο ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e mail) και εκ του λόγου αυτού δεν είναι έγκαιρη ή δυνατή η ενημέρωση του νικητή για το Έπαθλο.

5. Δικαίωμα Συμμετοχής - Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Α) Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

Β) Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία των Διοργανωτών και του Συνεργάτη, οι συγγενείς τους (Α΄ και Β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι αυτών.

6. Παράδοση Επάθλου

Ο Νικητής/Νικήτρια θα πρέπει να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία με κάθε πρόσφορο τρόπο στους Διοργανωτές, όταν ζητηθεί (προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή άλλου ισότιμου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία του π.χ. διαβατήριο), για να γίνει ομαλά η ταυτοποίηση και παράδοση του επάθλου. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για όποια αδυναμία, που ενδεχομένως παρουσιαστεί, των Νικητών να αποδείξουν την ταυτοπροσωπία τους, με συνέπεια να καταστεί αδύνατη η παραλαβή του Επάθλου.

Η ως άνω συμμετοχή για το συγκεκριμένο Έπαθλο δεν εξαργυρώνεται, ούτε είναι δυνατή η χρήση της σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης. Η ως άνω συμμετοχή είναι προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με άλλο προϊόν, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή της με άλλη ή η εξαργύρωσή της σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

7. Ευθύνη Συμμετέχοντα

Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες, ελλιπείς ή παραπλανητικές, οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντος θεωρείται ο ίδιος.

Ο κάθε Νικητής επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα μεταφοράς του για την παραλαβή του Επάθλου από την έδρα των Διοργανωτών.

8. Ευθύνη Διοργανωτών

Οι Διοργανωτές δεν θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη επιβεβαίωσης της προσέλευσης από τους νικητές, εντός της ορισθείσας ως άνω προθεσμίας, ακόμα και αν η αιτία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία.

Οι Διοργανωτές δεν θα υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και κάθε Νικητή.

Οι Διοργανωτές δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Νικητή για οποιαδήποτε τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη λόγω ή εξ αφορμής της μεταφοράς του για την παραλαβή του Επάθλου από την έδρα των Διοργανωτών δεδομένου ότι οι τελευταίοι αποδέχονται ότι μεταβαίνουν στην έδρα των Διοργανωτών με δική τους αποκλειστική ευθύνη.

Ο Νικητής υποχρεούται να συμπεριφερθεί στο πλαίσιο που επιβάλλει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, ευθύνεται δε αποκλειστικά ο ίδιος για κάθε παράνομη ή αδικοπρακτική συμπεριφορά του. Ο Νικητής είναι απολύτως και αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των παρόντων όρων, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του, στo πλαίσιo του σύμφωνα με την παρούσα προσφερόμενου Επάθλου.

9. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλουν μονομερώς, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, να αλλάξουν το Έπαθλο ή να ματαιώσουν ή αναβάλλουν το Διαγωνισμό, οποτεδήποτε, μετά από προηγούμενη ανακοίνωση στο www.sport24.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Οι Διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τους Διοργανωτές αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της διοργάνωσης του Διαγωνισμού και απονομής του Επάθλου, σε πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (ΓΚΠΔ) και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019 όπως κάθε φορά ισχύουν.

Οι Διοργανωτές λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ και της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων από απώλεια, διαρροή κλπ. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο (άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997 ως τροποποιημένος ισχύει), επικοινωνώντας με τους Διοργανωτές στο email [email protected]

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, με εξαίρεση αυτά των νικητών, τα οποία θα τηρούνται και θα γίνεται χρήση τους κατά τα ανωτέρω, θα διαγράφονται οριστικά και αμετάκλητα μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την παράδοση του Επάθλου στους νικητές.

Οι νικητές γνωρίζουν και αποδέχονται ότι κατά την παραλαβή του Επάθλου από την έδρα των Διοργανωτών υπάρχει περίπτωση να φωτογραφηθούν και να βιντεοσκοπηθούν με σκοπό να αποτυπωθεί σωστά η ενέργεια στην αρθρογραφία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), δίνοντας προς τούτο την ανέκκλητη άδειά τους, για απεριόριστο χρονικό διάστημα και περαιτέρω δηλώνουν ότι σε σχέση με τα ανωτέρω δεν διατηρούν καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση κατά των Διοργανωτών ή κατά οποιουδήποτε άλλου συνεργαζόμενου με αυτούς προσώπου (φυσικού ή νομικού).

11. Αποδοχή των όρων. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε Συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά των Διοργανωτών. Οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό, θα υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών και θα εκδικάζεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

12. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στους Διοργανωτές, στα e-mail: [email protected]

TAGS ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ