ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Φωτογραφία για διαγωνισμό στο Instagram του SPORT24
Φωτογραφία για διαγωνισμό στο Instagram του SPORT24 SPORT24

Διαβάστε τους όρους & προϋποθέσεις για τον διαγωνισμό

1. Στοιχεία Διοργανώτριας εταιρείας.

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία 24 MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λ Συγγρού αρ. 162-166 (εφεξής Διοργανωτές).

2. Διαγωνισμός, Διάρκεια και Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Τρίτη 22/06/2021 και ώρα 00:00 έως την Κυριακή 04/07/2021 και ώρα 23:59. Κάθε συμμετέχων για να λάβει μέρος θα πρέπει να επισκεφτεί τον λογαριασμό του SPORT24 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.instagram.com/sport24/ . Στη συνέχεια θα πρέπει να βρει το φίλτρο που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό του διαγωνισμού και είναι διαθέσιμο στον εξής σύνδεσμο: https://www.instagram.com/ar/168582265233664/ και να χρησιμοποιήσει το φίλτρο επιλέγοντας μία από τις 6 επιλογές χωρών που θα βρει εκεί. Τέλος θα πρέπει να αναρτήσει το φίλτρο ως Instagram Story κάνοντας mention το λογαριασμό του SPORT24 στο Instagram που βρίσκεται εδώ: https://www.instagram.com/sport24/

3. Το Έπαθλο

Ένας τυχερός («ο Νικητής») θα αναδεικνύεται κατόπιν τυχαίας επιλογής μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. Ο Νικητής θα κερδίζει το εξής έπαθλο: 1 HUAWEI P40 Pro https://consumer.huawei.com/en/phones/p40-pro/.

4. Ενημέρωση Νικητών του Διαγωνισμού

Οι Διοργανωτές θα επικοινωνήσουν με τον Νικητή για τον ενημερώσουν για τον τρόπο παραλαβής του επάθλου

Ο Νικητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την πρόθεσή του για την παραλαβή του Επάθλου με τον τρόπο που θα του ζητηθεί άμεσα. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιώσει την πρόθεσή του, τότε το δικαίωμα θα μεταφέρεται στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ.

Οι Διοργανωτές δεν θα φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη επιβεβαίωσης από τον εκάστοτε νικητή, ακόμα και αν η αιτία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία.

Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Διοργανωτές σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο Νικητής είναι εσφαλμένα και εκ του λόγου αυτού δεν είναι έγκαιρη ή δυνατή η επιβεβαίωση κατά τα παραπάνω για την παραλαβή του επάθλου.

5. Δικαίωμα Συμμετοχής - Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Α) Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

Β) Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία των Διοργανωτών, του Συνεργάτη, οι συγγενείς τους (Α΄ και Β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι αυτών.

6. Παράδοση Επάθλου

Ο κάθε Νικητής/Νικήτρια θα πρέπει να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία του με κάθε πρόσφορο τρόπο όταν ζητηθεί (προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή άλλου ισότιμου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία του π.χ. διαβατήριο), για να γίνει ομαλά η ταυτοποίηση και παράδοση του επάθλου. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για όποια αδυναμία, που ενδεχομένως παρουσιαστεί, του Νικητή να αποδείξει την ταυτοπροσωπία του, με συνέπεια να καταστεί αδύνατη η παράδοση του Επάθλου.

Το ως άνω Έπαθλο δεν εξαργυρώνεται, ούτε είναι δυνατή η λήψη του σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης. Η ως άνω συμμετοχή είναι προσωπική και το Έπαθλο δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με άλλο προϊόν, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.

7. Ευθύνη Νικητή

Εάν ο Νικητής του Διαγωνισμού χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες, ελλιπείς ή παραπλανητικές, οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασής του θεωρείται ο ίδιος.

Ο Νικητής επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα μεταφοράς του στην περίπτωση που θα πρέπει να μεταβεί σε συγκεκριμένο τόπο για να παραλάβει το Έπαθλο.

8. Ευθύνη Διοργανωτών

Οι Διοργανωτές δεν θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη επιβεβαίωσης της παραλαβής του επάθλου από τον νικητή, ακόμα και αν η αιτία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία.

Οι Διοργανωτές δεν θα υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και κάθε Νικητή πέραν της διενέργειας του Διαγωνισμού, της ανάδειξης του Νικητή και της απόδοσης του Επάθλου σε αυτόν.

Οι Διοργανωτές δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Νικητή για οποιαδήποτε τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη λόγω ή εξ αφορμής της συμμετοχής στο παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας αυτών, δεδομένου ότι ο τελευταίος αποδέχεται ότι μεταβαίνει στον τόπο παραλαβής του Επάθλου, εφόσον διαμένει εντός των ορίων του νομού Αττικής, με δική του αποκλειστική ευθύνη. Στις λοιπές περιπτώσεις το Έπαθλο θα αποστέλλεται με έξοδα των Διοργανωτών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον Νικητή.

Ο Νικητής υποχρεούνται να συμπεριφερθεί εντός του πλαισίου που επιβάλλουν ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, ευθύνεται δε αποκλειστικά ο ίδιος για κάθε παράνομη ή αδικοπρακτική συμπεριφορά του. Ο Νικητής είναι απολύτως και αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των παρόντων όρων, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του, για το σύμφωνα με την παρούσα προσφερόμενο Έπαθλο.

9. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλουν μονομερώς, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, να αλλάξουν το Έπαθλο ή να ματαιώσουν ή αναβάλλουν το Διαγωνισμό, οποτεδήποτε, μέχρι την έναρξη της εκπομπής, μετά από προηγούμενη ανακοίνωση στο www.sport24.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Οι Διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Τα στοιχεία του Νικητή συλλέγονται από τους Διοργανωτές αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της διοργάνωσης του Διαγωνισμού και απονομής του Επάθλου σε πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (ΓΚΠΔ) και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Οι Διοργανωτές λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων από απώλεια, διαρροή κλπ. Η συμμετοχή του Νικητή συνιστά συναίνεσή του στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων του κατά τα ανωτέρω. Κάθε Νικητής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο (άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997 ως τροποποιημένος ισχύει), επικοινωνώντας με τους Διοργανωτές στο email d[email protected]

Τα προσωπικά δεδομένα του Νικητή θα διαγράφονται οριστικά και αμετάκλητα μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού, την ανάδειξη του Νικητή και την παράδοση του Επάθλου σε αυτόν, εκτός εάν ο συμμετέχων (Νικητής ή μη) έχει συγκατατεθεί στη χρήση των προσωπικών του δεδομένων χάριν της διενέργειας μελλοντικών προωθητικών ενεργειών.

11. Αποδοχή των όρων. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε Συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά των Διοργανωτών. Οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό, εφόσον δεν δύναται να λυθεί με φιλικό τρόπο στο πλαίσιο της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, θα υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών και θα εκδικάζεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

12. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στους Διοργανωτές, στο e-mail: [email protected]

TAGS ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ