ΣΕΠΚ

Ιδρύθηκαν Σχολές Γ' Κατηγορίας

Ιδρύθηκαν Σχολές Γ' Κατηγορίας

Ο ΣΕΠΚ ανακοίνωσε την Ίδρυση Σχολής Προπονητών Γ' Κατηγορίας σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

Είναι πλέον και επίσημο: Ο ΣΕΠΚ (Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης) ανακοίνωσε ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ίδρυσε Σχολή Προπονητών Γ' Κατηγορίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση και οι προϋποθέσεις συμμετοχής:

"Aνακοινώνεται η ίδρυση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμών της Σχολής Προπονητών Γ' Κατηγορίας σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους υποψηφίους.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ίδρυση Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ' Κατηγορίας, ικανοποιώντας το επίμονο αίτημα του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, που μεταφέρει το αίτημα εκατοντάδων υποψηφιών, που έχουν εκφράσει όλους αυτούς τους μήνες το ενδιαφέρον για να παρακολουθήσουν τη Σχολή, να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν. Εξάλλου, όπως προβλέπει ο νέος - υπό διαμόρφωση - αθλητικός νόμος, η ταυτότητα του προπονητή, για την οποία απαιτείται η ολοκλήρωση της Σχολής Προπονητών και της υποβολής άδειας άσκησης επαγγέλματος, θα είναι απαραίτητα για την καθοδήγηση ομάδας οποιασδήποτε κατηγορίας και οποιουδήποτε επιπέδου.

Η Σχολή Γ' Κατηγορίας όπως ανακοινώθηκε θα λειτουργήσει στην Αθήνα μεταξύ 1/3/2017 και 28/2/2018 και θα περιέχει 350 ώρες (270 διδακτικές ώρες, 30 ώρες για διπλωματική εργασία και 50 ώρες πρακτικής άσκησης). Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία που θα ξεκινήσει η σχολή, καθώς και το διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά και να υποβάλουν συμμετοχή.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών.

3. Να έχει ενεργό συμμετοχή ως αθλητής Καλαθοσφαίρισης (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας ή της Ένωσης με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, την οποία βεβαιώνει η Ομοσπονδία ή η Ένωση.

Ειδικά, οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ απαιτείται να έχουν ενεργό συμμετοχή ως αθλητές (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας ή της ένωσης με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη, την οποία βεβαιώνει η Ομοσπονδία ή η Ένωση, ενώ για αποφοίτους ΙΕΚ προπονητής αθλήματος απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη.

4. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν.2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.
Ο έλεγχος των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.
Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών, υποψηφίου του οποίυο ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιοδήποτε λόγο.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφερόμενου

2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.

3. Απολυτήριο εξετάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπτονται από το Υπουργείο Παιδείας - βεβαίωση περί ισοτιμίας).

4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) "περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη".

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.

6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής - γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής:
-Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την Ομοσπονδία.

7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ απαιτούνται:
-Πτυχίο
-Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία

8. Για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ απαιτούνται:
-Πτυχίο
-Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (για την περίπτωση "μεταφοράς" μαθημάτων)
(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ δεν απαιτείται η προσκόμιση απολυτήριου λυκείου)

Το Τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού και Σχολών Προπονητών της Γ.Γ.Α θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υπουψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα), κατατίθενται τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180, Μαρούσι."

TAGS ΣΕΠΚ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ