ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Βοτανικός: Έτοιμη νομοθετική ρύθμιση για τα δικαιώματα παραχώρησης του ποδοσφαιρικού γηπέδου

Βοτανικός: Έτοιμη νομοθετική ρύθμιση για τα δικαιώματα παραχώρησης του ποδοσφαιρικού γηπέδου
Η μακέτα του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού

Στη Βουλή -ως πρόσθετη διάταξη στο νέο αθλητικό νόμο- συμπεριλήφθηκε η νομοθετική ρύθμιση για δικαιώματα παραχώρησης σε Ερασιτέχνη και ΠΑΕ Παναθηναϊκό του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στην περιοχή του Βοτανικού.

Μαζί με νέο σχέδιο αθλητικού νόμου που κατατέθηκε την Τρίτη (08/06) στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και θα αρχίσει να συζητείται από την Πέμπτη (10/08), συμπεριλήφθηκε -στις πρόσθετες διατάξεις- (και) το άρθρο 45, το οποίο αφορά ξεχωριστή νομοθετική ρύθμιση για τα δικαιώματα παραχώρησης κατά χρήση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού.

Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, ήταν άκρως σημαντική, προκειμένου να "τρέξουν " πολύ πιο γρήγορα πλέον οι εξελίξεις γύρω απ’ τις υπογραφές των διμερών συμβάσεων των εμπλεκόμενων πλευρών, αλλά κυρίως να είναι άπαντες καλυμμένοι σε ότι αφορά τις παραχωρήσεις του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στον Βοτανικό.

Συγκεκριμένα, τα βασικά σημεία που αναφέρονται στο άρθρο 45:

-Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με την παραχώρηση απ’ το Δήμο Αθηναίων προς το αθλητικό σωματείο «Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος (ΠΑΟ) κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου στον τομέα Α’ της περιοχής Ανάπλασης ΙΙ στον Βοτανικό και τις εγκαταστάσεις στην περιοχή Ανάπλασης Ι επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η διάρκεια τη εν λόγω παραχώρησης ορίζεται στα ενενήντα εννέα (99) έτη κι αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του αθλητικού Σωματείου. Οπως αναφέρεται δε, στη νομοθετική ρύθμιση, μετά τα 99 χρόνια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ποδοσφαιρικού γηπέδου επανέρχονται στον Δήμο Αθηναίων.

-Παρέχεται η δυνατότητα εκχώρησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του εν λόγω σωματείου, που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης, των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Βοτανικό, προς την ποδοσφαιρική του ανώνυμη εταιρία (ΠΑΕ ΠΑΟ).

-Τροποποιούνται προς το ευμενέστερο οι υποχρεώσεις του σωματείου ΠΑΟ και στο εξής ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας και τις δαπάνες για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Βοτανικό.

-Ορίζεται η κατανομή των εσόδων από κάθε μορφής εμπορικές λειτουργίες του γηπέδου ποδοσφαίρου μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Δήμου Αθηναίων κατά εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) αντιστοίχως». Τα ποσοστά αυτά αφορούν επί της ουσίας το ετήσιο ποσό που θα δίνει η ΠΑΕ για τις εμπορικές χρήσεις ενώ όπως τονίζεται «...το ίδιο δικαίωμα δίδεται και για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας των αθλητικών χώρων και των εγκαταστάσεων αυτών».

Τα 6 βασικά σημεία του άρθρου 45

Αναλυτικά, όσα αναφέρονται στο άρθρο 45 «Παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Τομέα Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης II στον Βοτανικό.

1. Σε εκτέλεση του από 29.4.2013 π.δ. (ΑΑΠ 161), ο Δήμος Αθηναίων δύναται να παραχωρήσει υπό όρους τη χρήση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων και των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α΄ της περιοχής Ανάπλασης ΙΙ στον Βοτανικό, καθώς και τις προβλεπόμενες στην Περιοχή Ανάπλασης Ι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας εγκαταστάσεις στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΑΟ)» (εφεξής «σωματείο»), που ιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 227/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με έδρα την Αθήνα. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της προβλεπόμενης στην παρ. 2 σύμβασης. Οι μοναδικοί λόγοι λήξης της παραχώρησης προ των ενενήντα εννέα (99) ετών είναι εάν το σωματείο διαλυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση, ή παύσει για οποιονδήποτε λόγο να ασκεί τον καταστατικό του σκοπό. Μετά τη λήξη της παραχώρησης η χρήση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων και των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου, όπως θα έχει διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση βρίσκεται τον χρόνο εκείνο, επανέρχονται στον Δήμο Αθηναίων, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως του σωματείου ή οποιουδήποτε τρίτου.

2. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του σωματείου δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις των παραχωρήσεων που προβλέπονται στην παρ. 1, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της τυχόν εκχώρησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ της παρ. 1 μπορούν να εκχωρηθούν από το σωματείο στην Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία (Π.Α.Ε.) του για την εκτέλεση των καταστατικών σκοπών της και τη χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου ως έδρας της ομάδας της για όλους τους φιλικούς και επίσημους αγώνες της, στο πλαίσιο συμμετοχής της στις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις.

4. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ως άνω Π.Α.Ε., δύναται να επιτρέπεται σε αυτή να μισθώνει απευθείας τους ελεύθερους και μη προοριζόμενους για άλλους αθλητικούς σκοπούς χώρους, οι οποίοι ευρίσκονται στις πιο πάνω εγκαταστάσεις του γηπέδου του Τομέα Ανάπλασης Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση των χώρων αυτών. Το ίδιο δικαίωμα δίδεται και για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας των αθλητικών χώρων και των εγκαταστάσεων αυτών.

5. Η περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ως άνω από 29.4.2013 π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Ο Δήμος Αθηναίων έχει την ευθύνη να κινήσει τις αναγκαίες διαδικασίες για τη σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης ή εκμίσθωσης του χώρου και την κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α ́ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ. Η έκδοση της σχετικής οικοδομικής αδείας θα γίνει με επιμέλεια του Δήμου Αθηναίων. Η εκτέλεση των σχετικών εργασιών κατασκευής θα γίνει με επιμέλεια και δαπάνες του Δήμου Αθηναίων. Το γήπεδο ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α ́ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ δεν υπάγεται ως προς τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησής του στις διατάξεις του ν. 423/1976 (Α΄223). Ειδικά για την περίπτωση του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης των περιοχών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, η δημοπράτηση του έργου μπορεί να διενεργηθεί πριν τη συζήτηση της αίτησης περί προσωρινού ή οριστικού καθορισμού αποζημίωσης. Οικοδομικές άδειες εκδίδονται και οικοδομικές εργασίες εκτελούνται μόνον επί των τμημάτων του Τομέα Ανάπλασης Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ επί των οποίων υφίσταται εκάστοτε κυριότητα του Δήμου Αθηναίων».

6. Τα έσοδα από κάθε μορφής εμπορικές λειτουργίες του γηπέδου ποδοσφαίρου κατανέμονται μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Δήμου Αθηναίων κατά εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) αντιστοίχως. Τα ως άνω ποσοστά ανταποκρίνονται στην αξία συνεισφοράς των μερών του προγράμματος διπλής ανάπλασης στο έργο κατασκευής του γηπέδου και στην πρόσθετη αξία που φέρουν οι Περιοχές Ανάπλασης Ι και ΙΙ σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος, σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος Αθηναίων για τη συνολική επιμέλεια της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ».

TAGS ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPER LEAGUE INTERWETTEN ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ