MEDIA

Τι αναφέρει η απόφαση του ΕΣΡ για το "μαύρο" στο Mega

Τι αναφέρει η απόφαση του ΕΣΡ για το "μαύρο" στο Mega

"Εξακολουθεί να υφίσταται ως σταθμός εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα", σημειώνεται. Γράφει ο Mediaρχης του Sport24.gr, Νίκος Μποζιονέλος.

Αναρτήθηκε πριν από λίγο στη "Διαύγεια" η απόφαση του ΕΣΡ για διακοπή λειτουργίας του Mega. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση από την πλευρά των μετόχων και του Δ.Σ. της Τηλέτυπος.

Αν δεν κατατεθούν ασφαλιστικά μέτρα τις επόμενες ώρες κατά της απόφασης του ΕΣΡ η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά και εντός των επόμενων εικοσιτετραώρων θα γίνει διακοπή του σήματος του σταθμού από την Digea. Και, όπως αναλύσαμε χθες, τα ασφαλιστικά μέτρα στο ΣτΕ είναι η μοναδική νομική δίοδος για να μην πέσει "μαύρο"…

Ιδού το κύριο απόσπασμα της απόφασης του ΕΣΡ (όλη η απόφαση, εδώ).

Κατά το άρθρο 5 παρ. 13 του Ν.3592/2007: "Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης υποχρεούνται μια μόνο φορά και εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός μετά την πάροδο δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, να καταθέσουν στο ΕΣΡ υπεύθυνη δήλωση για το χαρακτήρα του προγράμματός τους, ως ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Το ΕΣΡ ελέγχει τις εν λόγω δηλώσεις με βάση το πρόγραμμα που μεταδίδει ο σταθμός από τη δημοσίευση του παρόντος".

Κατά το άρθρο 6 παρ. 3 (β) του Ν.4279/2014: "Από την δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη χορήγηση αδειών παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής κατά τις διατάξεις του Ν. 3592/2007, οι ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4208/2013, δύνανται να μεταβάλουν άπαξ το χαρακτήρα του προγράμματός τους σε μη ενημερωτικό με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους που κατατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση του πρώτου εβδομαδιαίου προγράμματος με το νέο τους χαρακτήρα. Η μεταβολή ισχύει από την αρχή του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το ΕΣΡ καταχωρεί τις δηλώσεις μεταβολής και τις δημοσιεύει με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του. Μετά τη μεταβολή του χαρακτήρα του προγράμματός τους, οι εν λόγω σταθμοί υποχρεούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις που αντιστοιχούν στο νέο χαρακτήρα του προγράμματός τους".

Κατά το άρθρο 55 παρ. 5 του Ν.4472/2017: "Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του Ν.4279/2014".

Τέλος, κατά το άρθρο 28 παρ. 10 του Ν.4496/2017 (που προσέθεσε άρθρο 14 Α στον Ν. 4339/2015): "Οι λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, πάροχοι περιεχομένου που δεν θα συμμετάσχουν παραδεκτώς σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση για την εμβέλεια και τον τύπο προγράμματος που αφορά η ενεστώσα λειτουργία τους μπορούν να συνεχίσουν να εκπέμπουν έως τρεις (3) μήνες κατ’ ανώτατο όριο μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, τερματίζεται η λειτουργία τους με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που κοινοποιείται για την εφαρμογή της στην Ε.Ε.Τ.Τ. και τον αρμόδιο πάροχο δικτύου".

Από τον συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει σαφώς ότι στην χρονολογικώς τελευταία διάταξη (του Ν. 4496/2017) ως "ενεστώσα λειτουργία" νοείται ο χαρακτήρας του προγράμματος (ως ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού) στον οποίο αφορούσε η έννομη λειτουργία κάθε σταθμού και όχι εκείνος (ο χαρακτήρας) που τυχόν προέκυψε αυθαιρέτως και χωρίς τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας. Υπό την τελευταία αυτή εκδοχή θα έπρεπε να υποτεθεί ότι ο Νομοθέτης, με το άρθρο 28 παρ. 10 του Ν. 4496/2017 (που άρχισε να ισχύει την 8-11-2017), θέλησε να επιτρέψει στους τηλεοπτικούς σταθμούς, και μάλιστα σιωπηρώς, όχι απλώς να "μεταβάλουν άπαξ τον χαρακτήρα του προγράμματός τους", όπως προβλεπόταν με την προϊσχύσασα (και ρητώς καταργηθείσα έξι μήνες νωρίτερα) διάταξη του Ν. 4279/2014, αλλά να μεταβάλλουν ελευθέρως τον χαρακτήρα του προγράμματός τους, και δη ατύπως, ήτοι χωρίς τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας. Δηλαδή, θα έπρεπε να αποδοθεί στη βούληση του Νομοθέτη η πρόθεση να καταργήσει, και δη σιωπηρώς, κατά την 8-11-2017, την καταργητική διάταξη που είχε θεσπίσει λίγους μήνες νωρίτερα (την 19-5-2017) και όχι απλώς να επαναφέρει (σιωπηρώς) σε ισχύ την προηγούμενη ρύθμιση, αλλά και να την υπερβεί κατά τα προεκτεθέντα (επιτρέποντας την ελεύθερη μεταβολή φυσιογνωμίας των σταθμών).

Στην προκείμενη περίπτωση ο τηλεοπτικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο "MEGA CHANNEL" λειτούργησε επί πολλά έτη με βάση σχετικές διοικητικές πράξεις ως ενημερωτικός εθνικής εμβέλειας, δεν έλαβε δε μέρος στην διαδικασία αδειοδότησης τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα, που άρχισε με την προκήρυξη 1/2017 του ΕΣΡ (δημοσιευθείσα την 27-11-2017). Ο σταθμός αυτός, παρά το γεγονός ότι από του Σεπτεμβρίου 2016 διέκοψε την μετάδοση ειδήσεων και ενημερωτικών προγραμμάτων, δεν είχε υποβάλει δήλωση αλλαγής φυσιογνωμίας του προγράμματός του και επομένως εξακολουθεί να υφίσταται ως "σταθμός εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα".

Υπό τα δεδομένα αυτά και με βάση τα προεκτεθέντα, ο ως άνω τηλεοπτικός σταθμός εμπίπτει στην ρύθμιση του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν.4496/2017 και πρέπει να αναγνωρισθεί τούτο και να αποφασισθεί ο τερματισμός της λειτουργίας του.

Nίκος Μποζιονέλος (nbozionelos@gmail.com)

Hashtag #s24media

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΦΤΕΙ "ΜΑΥΡΟ" ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Mega, τέλος!

 
SHARE

24MEDIA NETWORK

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ SPORT24