ΜΟΥΝΤΙΑΛ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ FIX

The World Cup trophy is placed on stage during the 2018 soccer World Cup draw in the Kremlin in Moscow, Friday Dec. 1, 2017. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)
The World Cup trophy is placed on stage during the 2018 soccer World Cup draw in the Kremlin in Moscow, Friday Dec. 1, 2017. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) ASSOCIATED PRESS

Διαβάστε τους όρους & τις προϋποθέσεις για τον διαγωνισμό της 24 MEDIA σε συνεργασία με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

1. Στοιχεία Διοργανώτριας εταιρίας.

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία 24 MEDIA (εφεξής Διοργανώτρια) σε συνεργασία με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

2. Ονομασία, Περιγραφή, Διάρκεια και Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια από την στιγμή της ανακοίνωσής του, την Δευτέρα 11/06 μέχρι την Παρασκευή 15/06.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνουν στην σχετική φόρμα τα εξής στοιχεία: ΤΗΛΕΦΩΝΟ & E-MAIL.

3. Τα Δώρα

Τα δώρα του διαγωνισμού παρέχει η εταιρία FIX Hellas. Οι νικητές συνολικά θα είναι 5 για κάθε διαγωνισμό και θα κερδίζουν από ένα κιβώτιο FIX.

4. Διαδικασία Συμμετοχής

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα απεριόριστων συμμετοχών στην κλήρωση για το δώρο.

5. Ενημέρωση Νικητών Διαγωνισμού

Για λόγους διαφάνειας του διαγωνισμού τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο Sport24.gr ενώ επιπλέον η Διοργανώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά τους νικητές επικοινωνώντας στο email και στο τηλεφωνικό αριθμό που έχουν δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας τους. Κάθε τυχερός θα πρέπει να έχει αποδεχθεί το Δώρο του, απαντώντας στο email μέχρι την Παρασκευή 22/06. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης των νικητών για παραλαβή των Δώρων τους εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Η παραλαβή των Δώρων από τους νικητές θα γίνεται από την εταιρεία 24MEDIA σε εργάσιμες ώρες και ημέρες.

6. Δικαίωμα Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

7. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία της Διοργανώτριας, οι συγγενείς τους (Α΄ και Β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι αυτών.

8. Παράδοση Δώρων

Η ενημέρωση των Συμμετεχόντων για τις διαδικασίες παραλαβής του κάθε Δώρου θα γίνει με προσωπική επικοινωνία και η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτές τις διαδικασίες και παροχές προς τους Συμμετέχοντες, διασφαλίζοντας την σχετική ενημέρωση αυτών. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία με κάθε πρόσφορο τρόπο στη «Διοργανώτρια», όταν ζητηθεί, για να γίνει ομαλά η απόδοση των Δώρων. Η «Διοργανώτρια» θα φροντίσει για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ομαλή μεταβίβαση των Δώρων και δεν φέρει ευθύνη για όποια αδυναμία των νικητών που ενδεχομένως παρουσιαστεί, με συνέπεια να καταστεί αδύνατη η παράδοση και η μεταβίβαση των δώρων. Τα Δώρα δεν εξαργυρώνονται, ούτε είναι δυνατή η χρήση τους σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης. Όλα τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

9. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ο διαγωνισμός διενεργείται μετά από την ανάρτηση του κάθε quiz και οι κληρώσεις για τους 5 νικητές θα πραγματοποιούνται τρεις μέρες μετά. Τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονται στο Sport24.gr. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο κάθε νικητής είναι εσφαλμένα ή δεν είναι σωστή η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του νικητή και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί ο νικητής για το Δώρο εγκαίρως.

10. Αποδοχή των Δώρων.

Τα Δώρα θα παραδίδονται μετά από ταυτοποίηση του προσώπου των νικητών. Οι νικητές πρέπει να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον τους για την αποδοχή του Δώρου τους προς τη Διοργανώτρια κατά τα ανωτέρω. Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεση κάποιου εκ των νικητών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο εν λόγω νικητής θα απολέσει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του.

11. Ευθύνη Συμμετέχοντα

Ο κάθε Συμμετέχων στον «Διαγωνισμό» εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό. Επιπλέον, δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού. Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η «Διοργανώτρια» δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντος θεωρείται ο ίδιος.

12. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης των νικητών για παραλαβή των Δώρων τους εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα Δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στο Sport24.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

14. Αποδοχή των όρων. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία.

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε Συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στη Διοργανώτρια, στο e-mail της [email protected]

AP Photo/Alexander Zemlianichenko

TAGS ΜΟΥΝΤΙΑΛ QUIZ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ