MEDIA

ΑΜΚ 22,5 εκατ. ευρώ και είσοδο νέων επενδυτών αποφάσισαν στο Mega

ΑΜΚ 22,5 εκατ. ευρώ και είσοδο νέων επενδυτών αποφάσισαν στο Mega

Ο Mediaρχης του Sport24.gr, Νίκος Μποζιονέλος, γράφει για τις εξελίξεις στο megaλο κανάλι.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 22,5 εκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκε στο χθεσινό Δ.Σ. των μετόχων του Mega, την ώρα που από τις πιστώτριες τράπεζες ζητούν να κατατεθούν άμεσα 2 εκατ. ευρώ για τις τρέχουσες υποχρεώσεις του καναλιού.

Σύμφωνα με τη χθεσινή απόφαση, είναι βέβαιη πια η ΑΜΚ και ανοίγει ο δρόμος για υποψήφιους νέους επενδυτές, έως τώρα επισήμως έχουν εκφράσει ενδιαφέρον του ο πρόεδρος της 24Media Δημήτρης Μάρης αλλά και ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος (των Αττικών Εκδόσεων). Πληροφορίες θέλουν να συμμετέχουν στον κονσόρτσιουμ και άλλοι επιχειρηματίες. Από την άλλη, φαίνεται να μειώνεται δραματικά το ποσοστό του Σταύρου Ψυχάρη (και κατά συνέπεια του ΔΟΛ) στο Mega. Στην επιστολή που απέστειλε η Τηλέτυπος Α.Ε προς το ΧΑΑ ο ΔΟΛ «δεν δεσμεύεται ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας» και «διάκειται θετικά προς τη συμμετοχή νέων επενδυτών»..

Η απαρτία προσέγγισε το 90% στη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων του Mega και η είσοδος των νέων μετόχων θα γίνει με τη μερική ή και με την απουσία του ΔΟΛ, υπό την επιφύλαξη πως οι τράπεζες θα συναινέσουν στην προοπτική αυτή.

Η ενημέρωση της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ προς το ΧΑΑ για τις αποφάσεις της συνέλευσης: «Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, την 7η Απριλίου 2016, συμμετείχαν 23 µέτοχοι µε 90.160.906 µετοχές και ισάριθµες ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,45 % του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επί των θεµάτων ηµερησίας διατάξεως αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

1. “ Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας για την εξειδίκευση όρων εκδόσεως αυτών.”

Αποφασίσθηκε οµοφώνως, µε 90.160.906 ψήφους, η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 22.678.553,70 µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 75.595.179 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκάστης € 0,30.

– Η τιµή διαθέσεως θα καθορισθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και δύναται να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής των υφιστάµενων µετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο της αποκοπής του δικαιώµατος προτιµήσεως.

– Οι νέες µετοχές θα διατεθούν στους παλαιούς µετόχους, µε δικαίωµα προτιµήσεως, σε αναλογία τριών νέων µετοχών ανά τέσσερις παλαιές.

– ∆ικαίωµα προτιµήσεως στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα έχουν όλοι οι µέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων της Εταιρείας Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε., µία εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτιµήσεως, εφόσον διατηρούν τα δικαιώµατα αυτά κατά το χρόνο ασκήσεώς τους, και όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτιµήσεως κατά την περίοδο διαπραγµατεύσεως των εν λόγω δικαιωµάτων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτιµήσεως θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας,

– Τυχόν αδιάθετες µετοχές θα διατεθούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

– Οι βασικοί µέτοχοι προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.1.4.1.2 του Κανονισµού Χ.Α. :

Α. «Η µέτοχος «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες, δηλώνει την πρόθεσή της όπως ασκήσει µερικώς το δικαίωµα προτίµησης, επιφυλασσοµένη ως προς την ολική άσκησή του, δεδοµένου ότι προσβλέπει θετικά στη συµµετοχή νέων επενδυτών, στην προκείµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου».

Β. «Η µέτοχος “∆ΟΛ Α.Ε.” δεν δεσµεύεται ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µέχρι την ολοκλήρωση της αυξήσεως, αλλά διάκειται θετικά προς τη συµµετοχή νέων επενδυτών, ώστε να ενισχυθεί το πολυµετοχικό σχήµα της εταιρείας. Η µέτοχος δεσµεύεται ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συµµετοχής της, όπως αυτό θα έχει διαµορφωθεί κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυξήσεως, επί χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών από της ενάρξεως διαπραγµατεύσεως των νέων µετοχών.».

– Σε περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το µετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι του ποσού της καλύψεως, συµφώνως προς το άρθρο 13α Κ.Ν. 2190/1920.

– Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω αποφάσεως, για τη ρύθµιση όλων των λεπτοµερειών ή/και των τεχνικών θεµάτων που σχετίζονται µε την ως άνω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. “Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.”

Αποφασίσθηκε οµόφωνα, µε 90.160.906 ψήφους, η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί µετοχικού κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω.

3. “ Επικύρωση συνθέσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ορισµός µελών Επιτροπής Ελέγχου.”

Με 55.282.593 ψήφους

Α. επικυρώθηκαν

– η από 14.7.2015 εκλογή του κ. Νικολάου Πεφάνη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους ∆.Σ. κ. Αθανασίου Ανδρεούλη,

– η επταµελής σύνθεση του ∆.Σ. µετά την παραίτηση του κ. Ηλία Τσίγκα την 15.12.2015 και την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να µην προβεί στην εκλογή αντικαταστάτου,

– ο ορισµός του κ. Παναγιώτη Στ. Ψυχάρη ως µέλους της Επιτροπής Ελέγχου αρ. 39 Ν.3693/2008,

– η παραίτηση του κ. Νικολάου Πεφάνη την 11.3.2016, για την αντικατάσταση του οποίου έχει επιφυλαχθεί το Συµβούλιο, – η από 6.4.2016 εκλογή του κ. Αντωνίου Τσενέ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 5.4.2016 µέλους ∆.Σ. κ. Αντωνίου Θεοχάρη.

Β. ορίσθηκε ανεξάρτητο µέλος ο κ. Αντώνιος Τσενές και

Γ. ορίσθηκαν µέλη της Επιτροπής Ελέγχου αρ. 39 Ν.3693/2008 οι κκ. Φώτιος Μπόµπολας, Παναγιώτης Ψυχάρης και Αντώνιος Τσενές».

-> Ο Mediaρχης παρεμβαίνει καθημερινά στο «Βούρτσα, Μπάλα και Τραμπάλα» (18:00 με 20:00) στον Sport24 Radio 103,3.

FB page Nίκος Μποζιονέλος, Twitter @nbozionelos

Ε-mail: nbozionelos@gmail.com

Hashtag #s24media

 
SHARE

BEST OF NETWORK

Walking Dead και Marvel: 10 τρέιλερ που πρέπει να δεις σήμερα

Όλα τα τρέιλερ που δεν πρέπει να χάσεις αυτή την εβδομάδα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ SPORT24